News

Tc phẩm

 
 

 

Nhớ qu hương
acrylic, 91 x 91 cm - 2016.
Người đn ng mặt đỏ
sơn dầu, 24 x 27 inc. 2006.
 
 
 
 
 Đang ngủ
sơn dầu, 55 x 70 cm. 2008.
 Ca tr
sơn dầu, 90 x 100 cm. 2006.
 
 
 
 
 Chơi ăn quan
acrylic, 122 x 122 cm. 2010
 Chơi tam cc
 sơn dầu, 134 x 144 cm. 2009.
 

 

 Sng trăng 
Sơn dầu + Acrylic, 36 x 44 inc. 2016.
Bi Ging
acrylic, 56 x 69 cm. 2015.
 
 
 

 Người đn b v con b
sơn dầu, 20 x 24 inc. 2016.
 Sau cơn mưa buồn, trời lại nắng đẹp
sơn dầu+acrylic, 64 x73 cm. 2016.
     
 
 
     
 
  
 Nostradamus
acrylic, 76 x 91 cm. 2015
 Salvador Dali
acrylic, 58 x 73cm. 2015
 

 
 
 Shakespeare
acrylic, 55 x 68cm. 2016
 Vangogh
acrylic, 90 x 90cm. 2015
 
 
 
 
                Khổng tử      
             acrylic, 61x78 cm.2015                 
                    Pablo Picasso
          acrylic, 63 x 73 cm.